OVER DE RFB

IDENTITEIT

Road Federation Belgium, een apolitieke vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in 1987, is lid van de European Union Road Federation ( ERF, gevestigd in Brussel).

DOELSTELLING

De Road Federation Belgium wil elke actie ten gunste van de weg, zijn gebruikers en het wegverkeer verdedigen en promoten. RF Belgium plaatst haar actie in het maatschappelijke debat over mobiliteit en vervoer van mensen en goederen. Daarom pleit het voor een gecoördineerde ontwikkeling van alle vervoerswijzen met het oog op hun complementariteit.

ACTIVITEITEN

Binnen het kader en de grenzen van haar maatschappelijk doel heeft de Vereniging in het bijzonder de volgende activiteiten:

– de samenwerking bevorderen tussen de verschillende partijen die bij de weg betrokken zijn, in de ruimste zin, in harmonie met de andere vervoersmodi;
– de duurzame mobiliteit van mensen en goederen verzekeren, de overheid uitnodigen om te investeren in wegeninfrastructuur en het onderhoud ervan, en tegelijk het milieu beschermen, voor meer veiligheid en meer comfort voor de gebruikers;
– deelnemen aan werkzaamheden en informatie uitwisselen met andere instanties die een soortgelijk doel nastreven;
– het organiseren van studies, bijeenkomsten, congressen, rondetafelgesprekken;
– het organiseren en promoten van elke andere actie die het nastreven van zijn doelstellingen kan bevorderen.

RF Belgium organiseert sinds 1998 regelmatig persconferenties over verschillende thema’s, zoals congestie, verkeersveiligheid, mobiliteit. Naast het specifieke thema presenteert het bij deze gelegenheid een update van de “Missing Links”, namelijk de Missing Links en Priority Works.

Prioritaire wegwerkzaamheden in België

Onder invloed van de budgettaire bezuinigingen heeft België sinds 1985 de financiële middelen voor openbare investeringen en wegen in het bijzonder sterk verminderd. Deze situatie verergert de problemen van congestie, onveiligheid, vervuiling en achterstallig onderhoud. Terwijl de andere Europese landen gemiddeld 2,4% van hun BBP besteden aan overheidsinvesteringen, besteedt België er slechts ongeveer 1,4% aan, ofwel 40% minder. RF Belgium legt de openbare besturen regelmatig een lijst voor van prioritaire werken die op korte en middellange termijn moeten worden uitgevoerd om de efficiëntie van het wegennet te optimaliseren.

Deze omvatten in het bijzonder:

– het realiseren van ontbrekende schakels “Missing Links” om het netwerk te vervolledigen en de winstgevendheid van reeds gedane investeringen te verzekeren
– aanleg van nieuwe rondwegen om de doorstroming van het doorgaand verkeer te verbeteren en de kwaliteit van het stadsleven te behouden
– beveiligen van het wegennet door “black spots” weg te werken, veilige kruispunten te ontwikkelen, enz.;
– de aanleg van rotondes met de juiste afmetingen – de aanleg van stedelijke tunnels
– enz.
– Het doel van RFB is om via de georganiseerde evenementen de prioritaire werken door de overheid snel af te ronden, wat zal bijdragen tot het oplossen van mobiliteitsproblemen, ten voordele van de economie, de veiligheid en het milieu.

Lid worden van de vereniging?

Elke natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon die lid wil worden van de Vereniging moet een schriftelijke aanvraag indienen via onderstaand formulier.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief om geen enkele publicatie of evenement te missen!